Home » Kids Sugaring Or Waxing Age 16 Years & Under Pricelist
Kids Sugaring Age 12 & Under
Treatment Time Price
Eyebrow 20 min R60
Under Arm or Bikini 30 min R100
Full Arm 30 min R140
1/2 Leg 30 min R170
3/4 Leg 40 min R200
Full Leg 50 min R220
Kids Sugaring Combo PG 12 & Under
Treatment Time
Price
Half leg & Under Arm 30 min R220
Half leg, Under Arm & Bikini 45 min R270
Full leg & Under Arm 40 min R260
Full Leg, Under Arm & Bikini 60 min R330